ענייני מעמד ומשפחה

מעתה צריך לקבוע תור לקבלת שירות קונסולרי זה.

הנכם מעוניינים לרשום את לידת ילדכם או את נישואיכם בגרמניה? הנכם רוצים להודיע על הצהרת שם עבורכם או עבור ילדיכם? כל המידע בנושא הגשת הבקשה, עלויות ומסמכים דרושים נמצא תחת הכותרת "מידע נוסף".

הצהרה על שם משפחה של ילד ועל השם לאחר הנישואין

 הצהרה על שם משפחה של ילד אם ילד אינו מקבל שם משפחה תקף לתחום השיפוט הגרמני באופן אוטומטי על פי הקבוע בחוק (שם משפחה משותף להורים נשואים או שם משפחה של אם רווקה בזמן הלידה, שהילד נמצא במשמורתה הבלעדי...

Neugeborene in der Klinik

בקשה לתעוד ורישום לידת אזרח גרמני במדינה זרה

כאשר נולד אזרח גרמני במדינה זרה, ניתן להגיש בקשה לרישום הארוע במרשם הלידות של לשכת מרשם האוכלוסין המוסמכת לפי תחום השיפוט.  מועד הגשת הבקשה מהותי לגבי החזקת האזרחות הגרמנית. ניתן להגיש את הבקשה בכל ע...

Eheringe

בקשת אזרחים גרמנים לתעוד ורישום נישואין שנעשו במדינה זרה

 כאשר אזרח גרמני נכנס לברית נישואין התקפה עבור תחום השיפוט הגרמני (ראה סעיף 11, פסקה I, סעיף 13, פסקה Iבספר החוקים EGBGB), ניתן לרשום את הנישואין ולתעד אותם במרשם הנישואין הגרמני בהתאם לבקשה שהוגשה בנ...

ענייני מעמד ומשפחה

notarielle Beurkundung