ייעוץ משפטי והליכים משפטיים בישראל

  

יסודות כלליים להתקשרות משפטית בין הרפובליקה הפדראלית של גרמניה ומדינת ישראל

הסכמים מולטילטראליים

אמנת האג מ- 1 במרץ 1954 בנושא הדין האזרחי (ספר החוקים הגרמני 1959/ BGB1 II, עמ' 1388)

מגילת האו"ם על הכרה בתוקף זכויות מזונות במדינות זרות מתאריך 20.06.1956, אושרר ע"י גרמניה ב- 26.02.1959 (ספר החוקים הגרמני 1959 / BGB1 II, עמ' 149), נכנס לתוקף בתאריך 19.08.1959; בישראל ההסכם נכנס לתוקף בתאריך 25.05.1957 (ראה ספר החוקים הגרמני 1959/ BGB1 II, עמ' 1377)

אמנת האג מתאריך 15 בנובמבר 1965 על מסירת מסמכים משפטיים ולא-משפטיים במדינה זרה בדין האזרחי או המסחרי (ספר החוקים הגרמני, 907, 1980, BGB1 II)

אמנת האג מתאריך 18 במרץ 1970 בדבר גביית ראיות בחו"ל בדין האזרחי או המסחרי (ספר החוקים הגרמני 1980/ BGB1 II, עמ' 1290; 1981/ II, עמ' 374)

 

הסכמים בילטראליים

חוזה מתאריך 20 ביולי 1977 על הכרה הדדית והוצאתן לפועל של החלטות בית משפט בענייני הדין האזרחי והמסחרי, שנכנס לתוקף בתאריך 14.08.1980 (ספר החוקים הגרמני 1980/ BGB1 II, עמ' 926).

 

מימוש זכויות

 

מימוש זכויות מחוץ לכותלי בית המשפט

לשכת המסחר גרמניה – ישראל מציעה שירות למימוש זכויות וגביית חוב (ראה פרטים ליצירת קשר בשוליים). הלשכה גובה תשלום על שירות זה בהתאם לטרחה הקשורה בביצוע הגבייה וגובה החוב.

למימוש זכויות מחוץ לכותלי בית המשפט ניתן לפנות גם לעורך דין מוסמך בישראל:

רשימת עורכי הדין, הנוטריונים והמתרגמים בישראל

מאוד מומלץ לברר את נושא שכר הטרחה לפני שכירת שירותי עורך דין!

  

תביעה משפטית למימוש זכויות

 

ההליך המשפטי יתבצע בהתאם ל'תקנות סדר הדין האזרחי' משנת 1984.

החוק הישראלי, בדומה לחוק הגרמני, קובע את תחום השיפוט הכללי בהתאם למקום מגוריו של הנתבע, ואת השתייכות תוכן התביעה לגבי נדל"ן או תחום השיפוט לפי מקום הביצוע.

תחום השיפוט הענייני נקבע לפי חוק בתי המשפט משנת 1984. בית משפט השלום אחראי על סכסוכים בעלי ערך כספי עד 2,500,000 ₪. סכסוכים בעלי ערך גבוה מזה, ידונו לפני בית המשפט המחוזי, האחראי גם לערעורים על החלטות בית משפט השלום. בית המשפט העליון הינו הערכאה המוסמכת להגשת ערעור נגד פסקי דין שניתנו בבית המשפט המחוזי כערכאה ראשונה.

אין בישראל הליך משפטי של 'רוויזיה' – בדיקת תיק מחדש.

אגרת בית המשפט לתביעה כספית הינה 2,5 אחוזים מערך התביעה, אך לא תפחת מסכום השווה לכ- 134 אירו (נכון לשנת 2009). מחצית מאגרת בית המשפט תשולם עם הגשת התביעה. מחציתו השנייה של הסכום תשולם לאחר קביעת מועד הדיון העיקרי. אם החייב שילם בינתיים את חובו או אם הצדדים הגיעו לפשרה מחוץ לכותלי בית המשפט, תשלום זה יבוטל.

כאשר נפסק לטובת התובע באופן מלא, יחויב הנתבע בתשלום אגרת בית המשפט במלואה. מעבר לכך ישא הנתבע את הוצאותיו בפועל של התובע כגון עדים, עדים מומחים, עלויות נסיעה ושהייה. לבסוף יהיה על הנתבע לשלם את שכר הטרחה של עורך הדין של התובע בהתאם לגובה השכר שיקבע בית המשפט לפי ראות עיניו. אמות המידה לקביעת גובה שכר הטרחה תהיה רשימת האגרות של לשכת עורכי הדין בישראל, אך זו תשמש כהמלצה בלבד.

בבתי המשפט בישראל אין חובת ייצוג על ידי עורך דין. מכיוון שהדיונים בבית המשפט מתנהלים בשפה העברית, ומכיוון שהחלטות בית המשפט נסמכות פעמים רבות על החלטות קודמות (תקדימים לפי ה'משפט המקובל'), ממליצה השגרירות להיעזר בשירותיו של עורך דין.

שכר הטרחה של עורך דין בישראל נקבע באמצעות מו"מ חופשי בין עורך הדין והלקוח. מומלץ לסכם את שכר הטרחה בכתב לפני העברת התיק לעורך הדין. ישנן כמה אפשרויות לקביעת שכר הטרחה: לעיתים הוא מחושב לפי שעות עבודה, לפעמים נקבע סכום כולל וגם מקובל לקבוע את שכר הטרחה באופן יחסי בהתאם להצלחה.

מאשרים הענקת סיוע בהוצאות משפט רק לאדם פרטי ובתנאים מחמירים, החייבים להתקיים כולם יחד: ההכנסה ברוטו לא תעלה על 1,100 אירו לערך עבור משפחה בה עד שלוש נפשות ולא יעמוד לרשות המשפחה הון נזיל מעל כ- 5,000 אירו.

  

הכרה בפסקי דין מגרמניה ואכיפתם

 

בין הרפובליקה הפדראלית של גרמניה ומדינת ישראל קיימת אמנה מתאריך 20 ביולי 1977 בדבר הדדיות בהכרתם ובאכיפתם של פסקי דין בתיקים אזרחיים ומסחריים. ההסכם נכנס לתוקף ב- 1 בינואר 1981.

האמנה קובעת (סעיף 3), שישראל תכיר בפסקי דין של בתי המשפט בגרמניה בנוגע לזכויותיהם של הצדדים בתיקים אזרחיים או מסחריים, שהליכי הערעור עליהם בגרמניה הסתיימו– אלא אם מדובר בפסקי דין בעניינים הנ"ל:

- נישואין

- דיני ירושה

- הליך פלילי על זכויות מתוך התקשרות משפטית במשפט האזרחי או המסחרי

- הליכי פשיטת רגל

- פסקי דין בנושא ביטוח סוציאלי (במקרה זה תקף ההסכם לביטוח סוציאלי בין גרמניה וישראל)

 

סעיף מס' 5 מפרט סיבות לאי-הכרה של פסקי דין חוץ. חשובה במיוחד סיבת הסירוב המפורטת בפסקה 2: אם הנתבע לא הגיב בנוגע להליך המשפטי, צריך להוכיח כי קיבל את התביעה לידיו. לעיתים קרובות העדר ההוכחה הינו הפרט המכשיל את תהליך ההכרה והאכיפה.

בהתאם לסעיף 10 באמנה מתאפשר תהליך ההוצאה לפועל בהחלטות בתי משפט גרמנים שניתן לאכוף אותן בגרמניה, וישראל צריכה להכיר בהן (ראה הסבר למעלה). אישור וביצוע הליך ההוצאה לפועל יתנהלו על פי חוקי מדינת ישראל כמדינה מבצעת.

ניתן להגיש את הבקשת לביצוע הוצאה לפועל בכל בית משפט בישראל שהעניין נמצא בתחום שיפוטו, בשונה מהנאמר בתוכן האמנה, בסעיף 14, פסקה 1 – 2. (פרסום האמנה בין גרמניה וישראל בדבר הדדיות בהכרתם ובאכיפתם של פסקי דין בתיקים אזרחיים ומסחריים מתאריך 21.11.1989, ספר החוקים הגרמני 3 BGB1 1990 II ).

סעיף 15, פסקה מס' 1 באמנה מפרט בהרחבה אילו מסמכים צריך מגיש הבקשה להמציא ולצרף לבקשתו לביצוע ההוצאה לפועל.

 

1. העתק רשמי ומאומת של פסק הדין מטעם בית המשפט במדינה בה ניתנה החלטת ביה"ד;

2. הוכחה לכך שפסק הדין בר תוקף חוקי;

3. הוכחה שפסק הדין ניתן לאכיפה לפי החוק במדינה בו התקבלה החלטת ביה"ד;

4. אם מגיש בקשת הביצוע אינו הנושה שהוזכר בפסק הדין, אישור על זכויותיו;

5. את המסמך של מסירת ההודעה במקור או העתק מאומת של המסמך הזה או מסמך אחר, מהם ניתן להסיק שההחלטה נמסרה לצד נגדו מתכננים להפעיל את ההוצאה לפועל;

6. מסמך במקור או העתק מאומת של מסמך זה או מסמך אחר, מהם ניתן להסיק  שהתביעה בסכסוך המשפטי, או זימון לבית המשפט או מכתב רשמי ששימש להתחלת ההליכים משפטיים נמסרו לנתבע, במידה והנתבע לא הופיע להליכים המשפטיים ולא הגיב להליך העיקרי בו ניתן פסק הדין;

7. תרגום המסמכים שהוזכרו לעיל לשפה הרשמית או לאחת השפות הרשמיות של המדינה המבצעת את ההוצאה לפועל , כאשר תרגום זה חייב באימות רשמי של מתורגמן מטעם המדינה או מתורגמן רשמי או נוטריון מוסמך באחת משתי המדינות.

 

הליך ההוצאה לפועל אינו פטור מתשלום. אגרת בית המשפט בבית משפט השלום תעלה כ- 116 אירו ובבית המשפט המחוזי כ- 205 אירו (נכון לשנת 2009). אין אמנם חובת ייצוג על ידי עורך דין, אבל השגרירות ממליצה לשכור את שירותיו של עורך דין מקומי על מנת להגיש את הבקשות הנכונות. לגבי שכר טרחה והחזר הוצאות, ראה בראש העמוד.

תניית פטור

המידע באתר זה נלקט עבורכם בקפידה רבה. אנא גלו הבנה, שלמרות זאת איננו אחראים לאמיתות המידע ועדכנותו.

 

ייעוץ משפטי

Paragraph, Hammer, Waage, (c) picture-alliance/chromorange

לשכת המסחר והתעשיה הישראלית-גרמנית

Organization
לשכת המסחר והתעשיה הישראלית-גרמנית
כתובת

POB 50150, 68012 Tel Aviv

טלפון:
+972-(0)3-6806800
פקס:
+972-(0)3-6133528

צור קשר!

Tippende Hand

יש לך שאלות בענייני ויזה, דרכונים, אזרחות ונושאים נוספים? כתוב לנו בעזרת טופס יצירת הקשר המצ"ב. יצירת קשר למחלקה הקונסולרית.

שעות פתיחה וזמינות

שגרירות גרמניה ממוקמת בלב ליבה של תל אביב. לבירור, איך ומתי אפשר להשיג אותנו:

קונסוליה

Organization
קונסוליה
כתובת

שגרירות גרמניה תל אביב

רח' דניאל פריש 3

קומה 19, תל אביב 64731

טלפון:
03-6931313
פקס:
03-6931308

דרכון

Organization
דרכון
Comment

שעות מענה טלפוני: ימי ב' – ה' 14:00 – 16:00, ו' 12:00 – 13:00

שעות קבלת קהל: ימים ב', ג', ה', ו': 08:00 עד 11:30 (סגור בימי ד').

הגשת בקשה לדרכון תתאפשר אך ורק בקביעת תור מראש. עוד

דרכונים/תעודות זהות מוכנים ניתן לאסוף בימי שני ורביעי בין השעות 13:30 ו-14:30.

כתובת

שגרירות גרמניה תל אביב

רחוב דניאל פריש 3

קומה 19, תל אביב 64731

טלפון:
03-6931310/311/386
פקס:
03-6931394

ויזה

Organization
ויזה
Comment

ביום ד' מחלקת הויזה סגורה

שעות קבלת קהל: ימי ב', ג', ה', ו' 08:30– 11:30

צריך לקבוע תור מראש לכל פנייה לשגרירות. קביעת התור מתבצעת אך ורק במערכת המקוונת לקביעת תורים, באתר השגרירות באינטרנט.

במידה ואין מענה במספר הטלפון המצוין כאן, נא לכתוב מייל עם בקשתכם ומספר טלפון לכתובת דוא"ל 

כתובת

שגרירות גרמניה תל אביב

רח' דניאל פריש 3

קומה 19, תל אביב 64731

טלפון:
03-6931307/387
פקס:
03-6931308

פיצויים / רנטה / קצבה לעובדי הגטאות לשעבר

Organization
פיצויים / רנטה / קצבה לעובדי הגטאות לשעבר
Comment

שעות מענה טלפוני: יום שני עד יום חמישי בין השעות 9:00-12:00 03-6931304

ובימים ב' ו ד' בין השעות 14:30-16:00 03-6931391

כתובת

שגרירות גרמניה תל אביב

רח' דניאל פריש 3

קומה 19, תל אביב 64731

טלפון:
03-6931-304/391
פקס:
03-6931308

ענייני מעמד אישי / חוק השמות

Organization
ענייני מעמד אישי / חוק השמות
Comment

ניתן להשיג את השגרירות בטלפון לבירור שאלות בנושאים אלו בימי שלישי, חמישי ושישי בין השעות 7:30 – 10:00 במספרי הטלפון הנ"ל:

במספר טלפון 03-6931-305 (לשמות משפחה המתחילים באותיות A עד L)

ובמספר טלפון 03-6931-390  (לשמות משפחה המתחילים באותיות M עד Z).

מעתה כל פונה צריך לקבוע מראש תור לקבלת שירות קונסולרי.

כתובת

שגרירות גרמניה תל אביב

רח' דניאל פריש 3

קומה 19, תל אביב 64731

טלפון:
03-6931305/390

אזרחות

Organization
אזרחות
Comment

נא לפנות למחלקת האזרחות בשגרירות גרמניה בכתב בלבד, במכתב או דואר אלקטרוני.

מידע נוסף ניתן למצוא בדפי אתר זה המוקדשים לנושא האזרחות. 

כתובת

שגרירות גרמניה תל אביב

רח' דניאל פריש 3

קומה 19, תל אביב 64731  

פקס:
03-6931308

אימות חתימה בענייני מקרקעין

Organization
אימות חתימה בענייני מקרקעין
Comment

שעות מענה טלפוני: ימי ב' – ו' 08:00 – 12:00

מעתה כל פונה צריך לקבוע מראש תור לקבלת שירות קונסולרי.

כתובת

שגרירות גרמניה תל אביב

רח' דניאל פריש 3

קומה 19, תל אביב 64731

טלפון:
03-6931306

שונות

Organization
שונות
Comment

שעות מענה טלפוני: ימי ב' – ה' 08:30 – 16:00, ו' 08:30 – 12:30

שעות קבלת קהל: ימי ב', ג', ה', ו' 08:30– 11:30 (סגור בימי ד')

כתובת

שגרירות גרמניה תל אביב

רח' דניאל פריש 3

קומה 19, תל אביב 64731

טלפון:
03-6931313
פקס:
03-6931308

מקרי חירום

Organization
מקרי חירום
Comment

במקרי חירום

מעבר לשעות העבודה הרשמיות ובחגים ניתן להשיג את שרות הכוננות של השגרירותהגרמנית במספרי הטלפון הנ"ל (גם דרך מסרונים אלקטרוניים בגרמנית או באנגלית).לתשומת לבכם: במספר זה לא ימסר מידע לגבי אשרות כניסה.

טלפון נייד:
054-9944724

מפה

Lupe

:אנחנו נמצאים פה