הבונדסטאג הגרמני מחליט על תיקון "חוק הקצבאות לעובדי גטו"; תשלום הגמלה רטרואקטיבי משנת 1997

 בתחילת חודש יוני 2014 קיבל הבונדסטאג הגרמני פה אחד את תיקון החוק המקורי לתשלום קצבאות המבוססת על תקופות העסקת אנשים בגטו, כלומר קצבאות לעובדי גטו לשעבר (או בקיצור: "קצבאות הגטו" – ZRBG), וכך העביר שיפורים בכמה נקודות חשובות בחוק. משמעות הדבר, שהתיקון מאפשר לכל הזכאים לקבל את הקצבה המבוססת על תקופות העסקתם בגטו, רטרואקטיבית, החל מה-1 ביולי 1997 – ללא קשר למועד הגשת התביעה לקבלת הקצבה. החוק המקורי הותיר לעשות זאת רק לגבי בקשות לקצבאות שהוגשו עד יוני 2003, המועד שנקבע תחילה להגשת הבקשות. לשם כך הוחלט שהסעיף המקובל בחוק הסוציאלי הגרמני המגביל תשלומים רטרואקטיביים לארבע שנים, לא יחול עוד על קצבאות אלה, "קצבאות הגטו".

עד כה שולמה לכל הזכאים, עליהם חלה מגבלת ארבע השנים שמנעה החזרים כספיים, תוספת לגמלה החודשית, שהייתה אמורה לפצותם על תחילת תשלום מאוחרת. אולם רבים חשו, שהסדר זה אינו הוגן, כך שכעת הוכנס התיקון ביוזמת ממשלת גרמניה.

מוסדות הביטוח הפנסיוני בגרמניה האחראים יתייחסו לכל מקרה בגופו. הם יודיעו לזכאים הנכללים בהסדר לפני קביעת סכום הגמלה החדש, מה יהיה גובה הגמלה החודשית ובאיזה תשלום רטרואקטיבי חד-פעמי מדובר אם מחשבים את תחילת הזכאות משנת 1997. אז יוכלו הזכאים לבחור, אם הם מעדיפים את תחילת הקצבה המוקדמת יותר – בשילוב תשלום רטרואקטיבי חד-פעמי וגמלה חודשית מופחתת בעתיד –  או אם הם בוחרים להשאיר את ההסדר הנוכחי של גמלה חודשית הכוללת את התוספת – ללא תשלום רטרואקטיבי נוסף. החוק החדש מעניק למעשה לכל הזכאים את זכותם לבחור, על מנת לאפשר את בחירת הפתרון הנראה הולם יותר לכל מקרה ומקרה באופן אינדיבידואלי.

כעת החוק רק צריך לעבור עריכה ופרסום על ידי נשיא גרמניה.

בנוסף, כעת יכירו גם בגטאות נוספים שמיקומם היה בשטח תחת השפעת הנאצים (שאנגחאי, סלובקיה, רומניה).

-  מידע חשוב למקבלי קצבאות –

כרגע אינכם צריכים לנקוט שום צעד!

מוסדות הביטוח הפנסיוני בגרמניה האחראים יערכו חישוב מחדש של סכום הגמלה החודשית ללא צורך בפנייה אליהם ויעדכנו את כל הזכאים על זכותם לבחור בין המשך תשלום הגמלה החודשית העדכנית או תשלום רטרואקטיבי חד-פעמי בשילוב גמלה חודשית מופחתת בעתיד.

מספר לקבלת שירות טלפוני, קבלת מידע על קצבאות הגטו:

 כתובת לפניות בדואר:

Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen (BADV)

53221 Bonn

מספר לפניות טלפוניות:

+49-(0)22899-7030-1324

 :דוא"ל

badv%27%bund%27%de,ghettoarbeit