שיתוף הפעולה עם מדינות המחוז והבונדסראט בענייני האיחוד האירופי

זכותן של מדינות המחוז, ליטול חלק בעניינים הנוגעים לאיחוד האירופי, תוגברו במהלך האינטגרציה האירופית, הן מבחינת התכנים, הן מבחינת הנהלים. מטרתו המדינית של הצעד הזה הינה, לפצות את מדינות המחוז על אובדן הסמכויות הפנים-ארציות לטובת הריבונות של האיחוד האירופי, באמצעות מתן זכויות והשפעה בגיבוש המדיניות הגרמנית בתוך האיחוד האירופי. 

במהלך הזה הייתה חשיבות מיוחדת להוספת סעיף 23 כ"סעיף אירופי" לחוק היסוד (1993), כמו כן לחוק "אחריות הקליטה" ולתיקון החוק לשיתוף הפעולה בין הרפובליקה הפדראלית למדינות המחוז בענייני האיחוד האירופי (EUZBLG) משנת 2009.

 

"פסק דין ליסבון" של בית המשפט לחוקה 

החוק לאחריות הקליטה ותיקון החוק לשיתוף הפעולה בין הרפובליקה הפדראלית למדינות המחוז בענייני האיחוד האירופי (EUZBLG) משנת 2009 יישמו את ההוראות של "פסק דין ליסבון" של בית המשפט לחוקה בנושא שיתוף הבונדסטאג והבונדסראט. פרטים נוספים על שיתוף הפעולה כלולים בהסכם בין הרפובליקה הפדראלית ומדינות המחוז מתאריך 15 ביוני 2010. נורמות אלו מגדירות באופן מעשי את חובת הדיווח של ממשלת גרמניה ואת זכות השיתוף של מדינות המחוז.

 

חובת דיווח 

הבונדסראט מקבל דיווח מלא מממשלת גרמניה על כל תכניות האיחוד האירופי, בדרך כלל בכתב. מעבר לכך מקבל הבונדסראט את גליונות הדיווח שממשלת גרמניה מפיקה עבור הבונדסטאג.  

את הסקירה הזאת משלימים באמצעות העברת הדיווחים המגיעים מנציגותה הקבועה של גרמניה באיחוד האירופי  לבונדסראט, כמו כן באמצעות דיווחים על התרעות מוקדמות מטעם ממשלת גרמניה.

 

שיתוף מדינות המחוז 

מדינות המחוז משתתפות בגיבוש מדיניות החוץ של גרמניה בתוך האיחוד האירופי, לפי מידת עניינם בנושא מסוים או לפי סמכויותיהם: 

- באמצעות השתתפות בדיונים לקביעת עמדות משא ומתן גרמניות, במידה והבונדסראט היה יכול להשתתף בגיבוש צעדים פנים-ארציים או במידה והדבר היה נופל בסמכותן הפנימית של מדינות המחוז; 

- באמצעות נציגי מדינות המחוז במשא ומתן במידה והדבר נוגע לאינטרסים מהותיים של מדינות המחוז; 

- באמצעות העברת ניהול המשא ומתן למדינות המחוז כאשר מדובר על תכניות של האיחוד האירופי הנוגעות בעיקרן לסמכויות חוקיות של מדינות המחוז בתחומי החינוך, התרבות או תחנות השידור. 

מעבר לכך, על ממשלת גרמניה להתחשב באופן עקרוני בעמדות רשמיות של הבונדסראט. התחשבות משמעותית תחול כאשר תכנית של האיחוד האירופי מתמקדת בסמכויות בלעדיות של מדינות המחוז, בהקמת מוסדות של מדינות המחוז או בנהלים אדמיניסטרטיביים של מדינות המחוז.

 

השלכות אמנת ליסבון 

אמנת ליסבון פתחה לראשונה בפני הפרלמנטים הלאומיים – וכך גם בפני הבונדסראט - את האפשרות, להשפיע באופן בלתי אמצעי על פעילות האיחוד האירופי. בתחומים רבים האיחוד מחויב לדיווח ישיר לפרלמנטים הלאומיים. 

אך חשובה בעיקר האפשרות החדשה שנוצרה, להגיש נזיפה סובסידיארית בפני גופי האיחוד האירופי בטרם הוצאת צווים משפטיים מסוימים. לאחר הנזיפה תיתכן הגשת תביעה סובסידיארית בבית המשפט האירופי.