הערות שימוש

 שגרירות גרמניה תל אביב

הערות שימוש

התכנים של עמודי אינטרנט אלה נועדו לספק מידע לציבור. מושם דגש מיוחד על דיוקם, עדכונם, שלמותם ומובנותם של התכנים המפורסמים כאן. התכנים מטופלים באופן שותף. אף על פי כן קיימות ההגבלות הבאות:

תכנים של ספקים אחרים

אנחנו מקפידים מאוד בבחירת הקישורים שלנו, אך אין לנו השפעה על התכנים או העיצובים של עמודי האינטרנט הזרים ("LINKS") שאנחנו מפנים אליהם באופן ישיר או עקיף. לכן איננו אחראים או ערבים לדיוקם או שלמותם של עמודי האינטרנט אליהם אנו מפנים. זה חל על כל הקישורים שמופעים בעמודים שלנו, כמו גם על התכנים של כל העמודים אליהם מובילים הקישורים.

הודעה על שגיאות

המערכת פונה למשתמשים של עמודי אינטרנט אלה עם הבקשה, להפנות את תשומת ליבנו לתכנים בלתי חוקיים או שגויים של ספקים זרים, אליהם מפנים הקישורים. כמו כן אנו מבקשים להודיענו אם התכנים שלנו אינם מדויקים, מעודכנים, שלמים ומובנים. נא השתמשו לצורך זה בטופס הקשר שלנו.

זכויות יוצרים

על המידע והעיצובים המופעים באתר זה חלות זכויות יוצרים. אסור להדפיס, לשכפל, לתרגם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים שלנו מבלי לקבל מאיתנו אישור מראש ובכתב. זה חל במיוחד על מסמכים, טפסים, נתונים וכיו"ב מקוריים שפורסמו או חוברו על ידנו.

תכנים עצמאיים

תכנים הכוללים הנחיות משפטיות, הנחיות רשמיות, המלצות או מידע, הוכנו לפי מיטב ידיעתנו ובקפידה מירבית. אך במקרה של אי-התאמות יש להתייחס אך ורק לנוסח הרשמי והעדכני כפי שמתפרסם ע"י הגוף האחראי. הנחיות משפטיות, המלצות ומידע הינם בלתי מחייבים. אין יעוץ משפטי.

פרטים אישיים

כאשר במסגרת האינטרנט קיימת האפשרות להכניס פרטים אישיים (כתובות אי-מייל, שמות, כתובות) היא מתבצעת ע"י המשתמש אך ורק מרצונו החופשי .פרטים אישיים נאספים אך ורק עם ידיעתך ואישורך.

נשמך לקבל המלצות וביקורת. שלחו נא אי-מייל ל כתובתנו